Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers No:12 Kule:2 Kat:18 Şişli, İstanbul 34387

Gizlilik Politikası

SiberZincir

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Aydınlatma Metni

SiberZincir Danışmanlık Siber Güvenlik Uluslararası Eğitim Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“SiberZincir”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda SiberZincir olarak şirketimizden hizmet alan tüm katılımcılara ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

SiberZincir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.


a)     Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından SiberZincir veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Apt. No: 12/18 Şişli/İstanbul adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren SiberZincir’dir.


b)    İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, ad-soyad, e-posta adresi ve varsa, hizmet almanızı sağlayan kurum/kişi bilgilerinden oluşmaktadır.

c)     Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

SiberZincir tarafından kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. SiberZincir’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SiberZincir tarafından hazırlanan online platformlar üzerinden hizmet verilebilmesi, verilen hizmetlerin verimli bir şekilde sürdürülebilmesi, yapılan sözleşmelerin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Ayrıca, kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile şirket içi raporlama, istatistik çalışmaları ve araştırma ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında işlenebilmektedir. 

 

d)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla kolluk kuvvetleri, kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilmekte ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ve varsa, hizmet almanızı sağlayan kurum/kişilere geri dönüş sağlanması amacıyla paylaşılabilmektedir.


e)     Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, hizmet verilecek platforma girişin sağlanabilmesi amacıyla SiberZincir hizmetlerini alan kişi/kurumlar aracılığıyla yazılı, sözlü veya elektronik olarak elde edilebilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile burada belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. SiberZincir bünyesinde işlenen kişisel veriler hizmetin alındığı süre boyunca güncellenerek işlenebilecektir.


f)      Veri Güvenliği

SiberZincir bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini SiberZincir almaktadır.


g)     Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11.
Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletisim@siberzincir.com tarafımıza iletebilirsiniz. SiberZincir, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

·                    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·                   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·                    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·                   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·                   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·                   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.